ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการผู้จัดการ

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระ

ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายวัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน

 
 

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ

 
 

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ

นายวัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร

 
 

ดาตุ๊ก ไซม่อน ชิม คอง ยิบ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและประธานคณะกรรมการสรรหา

รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ

นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระ

นายวัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร

 
 

นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการผู้จัดการและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นายณัฐพงศ์ มัตถกุล

ผู้จัดการโรงงานบางปู