งบการเงิน

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : November 11 2019 ( File Size 552,169 Kbyte)

รายงานและงบการเงินรวมระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : November 11 2019 ( File Size 359,339 Kbyte)

รายงานการสอบทานและงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : August 08 2019 ( File Size 349,922 Kbyte)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : May 09 2019 ( File Size 649,451 Kbyte)

รายงานการสอบทานและงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : May 09 2019 ( File Size 332,392 Kbyte)