Corporate News

New Product : Balancing Oil "Yok Extra"

ประกอบด้วย ไขมันอิ่มตัว 1 ส่วน / ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 1 ส่วน/ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 1 ส่วน
น้ำมันที่มีอัตราส่วนไขมันที่ให้ความสมดุลย์กับร่างกายที่ดีที่สุด คือ 1:1:1
ซึ่งแต่ละส่วนประกอบด้วย ไขมันอิ่มตัว 1 ส่วน
/ ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 1 ส่วน/ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 1 ส่วน
รับรองโดยองค์การอนามัยโลก
ใช้ประกอบอาหารได้ทุกเมนู ได้แก่ ทอด, ผัด, น้ำสลัด, ปิ้ง, ย่าง

ที่มา : WHO Technical Report Series, No.916 (2003)

[ Download ]

New Product : Balancing Oil "Yok Extra"

Posting Date : October 20 2016 ( File Size 1,067,856 Kbyte )