Corporate News

รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560

บริษัท ล่ำสูงฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2560 โดยทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้เชิญตัวแทนนายจ้างและลูกจ้างไปรับประกาศณียบัตรและโล่ห์รางวัล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560


บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เป็นสถานประกอบกิจการ หรือองค์กรที่น่าอยู่ (BPW-Best Place to Work) เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยการจัดสวัสดิการฯ ที่เหมาะสม, การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ,การเปิดโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ,การดูแลด้านความปลอดภัย/สุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้ำในการทำให้เป็นสถานประกอบกิจการที่น่าอยู่(BPW) จึงได้เข้าร่วมโครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกในการเข้าร่วมประกวดฯ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับรางวัลแบ่งเป็นระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยพิจารณาจากคะแนนในหลายๆ ด้าน บริษัท หรือองค์กรที่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน ในกรณีที่ได้รับคะแนนไม่ถึง 80คะแนน จะได้รางวัลระดับจังหวัด ถ้าได้รับคะแนนตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป จะได้รับรางวัลระดับประเทศ

การรับรางวัลดังกล่าวเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และทีมงานที่จะทำให้บริษัทฯ ของเราเป็นองค์กรที่น่าอยู่ การได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแห่งท้องถิ่นเป็นมาตรฐานขั้นต่ำและมุ่งมั่นพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้น ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคมอีกด้วย