การเปิดเผยข้อมูลของโรงงานตรัง

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม

-

กระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพราะการดำเนินกิจการของสถานประกอบการอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
จึงมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการป้องกันปัญหามลพิษและความปลอดภัย
สร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคม สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถานประกอบการและชุมชน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ สถานประกอบการอุตสาหกรรมดำเนินการตามหลักปรัชญาธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน/ชุมชนในหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลการจัดการมลภาวะที่ถูกต้อง
ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
แจ้งข้อมูลเมื่อการประกอบการอาจก่อผลกระทบ
ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
3. ความโปร่งใส
มีข้อมูลมลภาวะ
เปิดเผยข้อมูล
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม
แสดงความรับผิดชอบเมื่อกิจการก่อผลกระทบต่อสังคม
มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น และมีขบวนการในการตอบสนองข้อร้องเรียน
5. นิติธรรม
มีการจัดการด้านมลภาวะเป็นไปตามกฎหมาย
มีการจัดการด้านความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมาย
6. ความยุติธรรม
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
คืนประโยชน์ให้สังคม
7. ความยั่งยืน
ผู้ประกอบการ ประกอบกิจการอย่างมีจิตสำนึกและไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ลดปัญหาการร้องเรียน
ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

นโยบายสิ่งแวดล้อม
ตัวแทนชุมชนในโครงการ
1. คุณยงยุทธ ตี้ฮ้อ กำนันตำบลกะลาเส
2. คุณสุริยา นุ่นชูผล รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส

การเปิดเผยข้อมูลการจัดการ
ในสถานประกอบการ
การประชุม
บอร์ดประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์ ที่ http://www.lamsoon.co.th

นอกสถานประกอบการ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
สำนักงานเทศบาลตำบลควนกุน

รับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน
กล่องรับความคิดเห็นหน้าป้อมยาม, หน้าห้องชั่ง
ยื่นหนังสือร้องเรียนโดยตรงต่อสถานประกอบการ ใช้แบบฟอร์มเสนอข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม[ ดาวน์โหลด ]

นโยบายความปลอดภัย

Posting Date : May 09 2014 ( File Size 214,971 Kbyte )