การเปิดเผยข้อมูลของโรงงานตรัง

เกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

-


ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารข้อมูลการจัดการมลภาวะที่ถูกต้อง1. ผลการตรวจวัดมลภาวะทางอากาศ
2. ผลการตรวจวัดมลภาวะทางเสียง

[ ดาวน์โหลด ]

ผลการตรวจวัดมลภาวะทางอากาศ

Posting Date : May 09 2014 ( File Size 404,747 Kbyte )

[ ดาวน์โหลด ]

ผลการตรวจวัดมลภาวะทางเสียง

Posting Date : May 09 2014 ( File Size 4,053,770 Kbyte )