ข่าวบริษัท

ชี้แจงข้อมูลเรื่องไขมันทรานส์

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงและนำเสนอข้อมูลที่เชื่อถือได้และขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากส่วนผสมของน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partial Hydrogenation) ทำให้ปลอดภัยจากไขมันทรานส์
ตามที่ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่388 .. 2561 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย โดยปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์(Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน(Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดจึงกำหนดให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบนั้นเป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งจะมีผลในอีก 180 วันข้างหน้านับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่13 กรกฎาคม 2561 ทำให้ผู้บริโภคมีความสงสัยว่าไขมันทรานส์คืออะไร

ความจริงแล้วไขมันทรานส์เป็น1 ในไขมันที่เรารับประทานและพบได้ในอาหาร โดยสามารถจำแนกไขมันออกเป็น 3 ชนิดหลัก ได้แก่ ไขมันอิ่มตัว,ไขมันไม่อิ่มตัว และไขมันทรานส์ ซึ่งแหล่งที่มาของไขมันทรานส์ สามารถพบได้จาก 2 แหล่งคือ*

1.พบได้เองตามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์และนม เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณเล็กน้อย

2.เกิดจากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) อันเป็นแหล่งของไขมันทรานส์สังเคราะห์ และเป็นไขมันทรานส์ประเภทที่ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ดังนั้น ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าวจึงมีการกำหนดห้ามผลิต นำเข้า และจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน และอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน เป็นส่วนประกอบเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์ประเภทที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดอุดตันและหัวใจขาดเลือด

ด้วยข้อมูลที่สับสนตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่บิดเบือนในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) จึงขอชี้แจงพร้อมกับนำเสนอข้อมูลที่เชื่อถือได้และขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากส่วนผสมของน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน(Partial Hydrogenation) ทำให้ปลอดภัยจากไขมันทรานส์ โดยสามารถระบุไขมันทรานส์เป็น 0 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภคในข้อมูลโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ได้ เนื่องจากตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉบับที่ 182 .. 2541 เรื่องฉลากโภชนาการ ได้อนุญาตให้ผู้ผลิตสามารถระบุในฉลากข้อมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ์ว่ามีปริมาณไขมัน ทรานส์เป็น 0 กรัมได้ถ้าผลิตภัณฑ์มีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบน้อยกว่า0.5 กรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค เนื่องจากไขมันทรานส์เป็นไขมันที่สามารถพบได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วในปริมาณเล็กน้อย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติมาโดยตลอดในการใส่ใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี

ที่มา : *

https://www.cdc.gov/nutrition/downloads/trans_fat_final.pdf

https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/1788-trans-fat

[ ดาวน์โหลด ]

ชี้แจงเรื่องไขมันทรานส์

Posting Date : July 18 2018 ( File Size 36,632 Kbyte )