ประชุมผู้ถือหุ้น

เสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับ AGM 2563 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : November 11 2019 ( File Size 600,963 Kbyte)

Clip VDO การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 [ ดู ] Posting Date : May 09 2019  

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : May 09 2019 ( File Size 2,938,789 Kbyte)

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : March 21 2019 ( File Size 4,420,035 Kbyte)

กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และการจ่ายเงินปันผล [ ดาวน์โหลด ] Posting Date : February 22 2019 ( File Size 575,019 Kbyte)