ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

๋January 2017


จากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2560 จนถึงปัจจุบัน รวมพื้นที่น้ำท่วมเกือบทุกจังหวัดรวมทั้งจังหวัดตรังซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงและน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้ชาวบ้านเดือนร้อนเป็นอย่างมากทั้งชาวสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพารา อื่นๆ ดังที่ติดตามจากสื่อต่างๆ ดังกล่าว

บมจ.ล่ำสูง (ตรัง) ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจในพื้นที่จังหวัดตรังได้ตระหนักถึงความเดือนร้อนของพี่น้องดังกล่าว โดยทางคุณอัญชลี สืบจันทรศิริ MD บริษัทได้ติดตามสถานการณ์และแสดงถึงความเป็นห่วงอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีบ้านเรือนของพนักงานเราบางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ ตลอดจนได้สั่งการให้ช่วยเหลือชาวบ้านตามพื้นที่ต่างๆที่ได้รับความเดือนร้อนตามกำลัง โดยทางทีมงานโรงงานตรังได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานราชการต่างๆดังนี้

- วันที่7/1/2560 บมจ.ล่ำสูง มอบถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด มอบให้กำนัน/ชมรมจักรยาน ร่วมกับชาวบ้านและอบต.กะลาเส เพื่อเข้าไปแจกให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ ต.หนองตรุด จ.ตรัง

- วันที่ 12/1/2560 บมจ.ล่ำสูง มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200ขวด มอบให้กับโรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)เพื่อเข้าช่วยกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ ต.นาท่ามใต้ จ.ตรัง

- วันที่ 12/1/2560 บมจ.ล่ำสูง มอบน้ำดื่มจำนวน 1,200ขวด มอบให้กับ อบต.นาตาร่วง เพื่อเข้าช่วยกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ ต.นาตาร่วง จ.ตรัง

- วันที่ 13/1/2560 บมจ.ล่ำสูง มอบน้ำดื่มช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่ ต.หนองตรุด ที่ได้รับผลกระทบและต้องอพยพหนีน้ำขึ้นมาพักบนถนนชั่วคราว ในพื้นที่ใกล้แม่น้ำท่าจีนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จ.ตรัง

- วันที่ 13/1/2560 บมจ.ล่ำสูง มอบเงินจำนวน 10,000บาท เพื่อสมทบในการฟื้นฟูบำรุง หลังน้ำท่วม ให้กับ "กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"รับมอบโดย นางกุลธารินท์ โรจนสุรสีห์ หน.สนง.ปภ.จังหวัดตรัง


[ Download ]

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

Posting Date : January 18 2017 ( File Size 573,029 Kbyte )