กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

พ.ศ. 2563

ทางบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู, หมู่บ้าน ซิตี้วิลเลจ นิคมอุตสาหกรรมบางปู และ สถานีตำรวจภูธรบางปู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เพราะเด็กคือกำลังสำคัญที่จะสร้างความยั่งยื่นและมั่นคงให้กับประเทศ ในอนาคต