Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓๘

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม รร.วัดนาคราช อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปรากา...

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม และวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สนับสนุนของรางวัลงานกาชาด ประจำปี 2563 จังหวัดตรัง

พฤศจิกายน 2563

ทำความสะอาดพื้นที่รอบบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา,...

สิงหาคม 2563

กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓๗

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สนับสนุนน้ำมันพืช ในตู้ปันสุข ณ กระทรวงแรงงาน และสำนักงานสวัสดิกา...

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 36

17 มกราคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

พ.ศ. 2563

กิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ. 2563 (ตรัง)

พ.ศ. 2563

กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 35

20 กันยายน 2562

ข้าร่วมโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนาสถาน

เดือนกันยายน 2562

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 34

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ตามโครงการ ยุวแรงงาน

วันที่ 22 เมษายน 2562

กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน

12 ตุลาคม 2561

สนับสนุนกิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในการยกระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนไท...

30 กันยายน 2561