Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 36

17 มกราคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

พ.ศ. 2563

กิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ. 2563 (ตรัง)

พ.ศ. 2563

กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 35

20 กันยายน 2562

ข้าร่วมโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนาสถาน

เดือนกันยายน 2562

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 34

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ตามโครงการ ยุวแรงงาน

วันที่ 22 เมษายน 2562

กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน

12 ตุลาคม 2561

สนับสนุนกิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในการยกระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนไท...

30 กันยายน 2561

สนับสนุนของเหลือใยปาล์มให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้...

เดือนกันยายน 2561

ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลอง

30 สิงหาคม 2561

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

มกราคม 2560

กิจกรรมเพื่อสังคมทางด้านการกีฬา

ตอบแทนสังคม เพื่อสรรค์สร้างชีวิตเด็กไทยให้ยั่งยืน

บริจาคโลหิต 2557

-

รวมใจทอดกฐินสามัคคี

-