Lam Soon (Thailand) Public Company Limited

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 34

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ตามโครงการ ยุวแรงงาน

วันที่ 22 เมษายน 2562

กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อชุมชน

12 ตุลาคม 2561

สนับสนุนกิจกรรมระดมทุนเพื่อใช้ในการยกระดับธรรมาภิบาลของตลาดทุนไท...

30 กันยายน 2561

สนับสนุนของเหลือใยปาล์มให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้...

เดือนกันยายน 2561

ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลอง

30 สิงหาคม 2561

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

มกราคม 2560

กิจกรรมเพื่อสังคมทางด้านการกีฬา

ตอบแทนสังคม เพื่อสรรค์สร้างชีวิตเด็กไทยให้ยั่งยืน