ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกดังนี้

(1) บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด1

42.11

(2) HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD 2

20.00

(3) LAM SOON CANNERY PTE LTD. 3

  7.48

(4) CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD

  6.47

(5) LGT BANK (SINGAPORE) LTD

  4.65

(6) นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา

  2.28

(7) CGS-CIMB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED

  1.49

(8) นางสุภาภรณ์ สมิทธินันท์

  1.20

(9) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

  0.99

(10) นางสาวนลิน จงสวัสดิ์ชัย

  0.65

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :
1 บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ล่ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ดังนี้

(1) บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
(บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวัง ต้า เลียง, นายวัง ชาง ยิง และนางสาววัง ยี ลิง ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม รวมกันร้อยละ 49)
 

50.00

(2) นายวัง ชาง ยิง
(ทั้งนายวัง ต้า เลียง และนายวัง ชาง ยิง ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))

49.00

2HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ที่มีธุรกิจเพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักของ ประเทศมาเลเซียชื่อ Bursa Malaysia Securities Berhad ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ HAP SENG CONSOLIDATED BERHAD คือ GEK POH (HOLDINGS) SDN BHD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถือหุ้นโดยรวมในสัดส่วนร้อยละ 60.83 โดยเป็นการถือหุ้นทางตรง จำนวนร้อยละ 54.63 และ ทางอ้อมจำนวนร้อยละ 6.20

3LAM SOON CANNERY PTE. LTD. เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 LAM SOON CANNERY PTE. LTD. มีผู้ถือหุ้นดังนี้

(1) นายวัง ชาง ยิง

80.71

(2) นางสาววัง ยี ลิง

13.86

(3) Ms. Chen Mu Hsien

5.43

โครงสร้างกลุ่มบริษัท